حتی اگه کربــلآ یه داستان تراژدی باشه.

یا حتی افسانه!

❤ من قهرمان این قصه رو دوست دارم.

↫♥حسـینی که عقیده داشت ، ولی عقیدشو تحمیل نکرد.

کسانی که همراهیش نکردن رو لعنت نکرد.

تنها بود ولی التماس دشمن نکرد.

تشنه بود ولی لب به شکایت تر نکرد.

کشته شد ولی زیر بار ظلم هیچ ظالمی

کمر خم نکرد.

احترام گذاشت به انسانیت. به کرامت، به ازادگی...

با عزت زندگی کرد و عزیز کشته شد.

خوشحالم از اینکه بعد از 15 قرن این شبها

کمتر کسی گرسنه میخوابه.

خوشحالم از اینکه عده ای این روزا تمرین خوب بودن میکنن.

خوشحالم از این همه ریا! از این همه تظاهر!

گاهی تظاهر به انسانیت هم بد نیست...

منبع:http://taranehme.blogfa.com/