اگهـ یهو... از تهـ دل عاشق شدی... سکوتـــ کن
 سکوتــ.....
...